STADION MIEJSKI (Łapy, ul. Leśnikowska 18a)

Pojemność: 500 miejsc siedzących

Boisko główne do piłki nożnej, pełnowymiarowe boisko boczne oraz kilka boisk treningowych. Boisko do siatkówki plażowej (z małymi trybunami), dwa asfaltowe korty do tenisa ziemnego, bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią żużlową.

DSCF7165

DSCF7167

DSCF7168

PLAŻA MIEJSKA W UHOWIE

Wypożyczalnia sprzętu wodnego (od maja do września). Boisko do siatkówki plażowej, kąpielisko niestrzeżone.

s5000295

DSCF6599

DSCF6609

BOISKO “ORLIK 2012″ (ul. Żwirki i Wigury)

Boisko do piłki nożnej, trybuny – 200 miejsc siedzących, boisko wielofunkcyjne (tenis stołowy, siatkówka, koszykówka).

DSC_0393

DSCF1110

nowe zajęcia na Orliku foto

BASENY LETNIE W PŁONCE KOŚCIELNEJ

CZYNNE W SEZONIE LETNIM, wejście płatne

Dostępne są dwa baseny: duży o wymiarach 25×12,5 m oraz mały o wymiarach 10×5 m

baseny płonka

20032128_1439143682828648_8196912087738836659_n

REGULAMINY

REGULAMIN PORZĄDKOWY

korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”w Łapach


1. Administratorem zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala dyrektor OKF.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.

4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur animator.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość – Dziennika Zajęć prowadzonego przez animatora

7. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze OKF lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z animatorem

8. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół gminy Łapy w okresie roku szkolnego: od — po wcześniejszym uzgodnieniu z animatorem, ćwiczący korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela,
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu z animatorem
c) kluby sportowe działające na terenie gminy Łapy mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u animatora sprawującego nadzór

9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

10. Sprzęt sportowy wydaje animator. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

11. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

12. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu trenerowi środowiskowemu.

13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

14. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
b) stosowanie się do poleceń trenera (instruktora),
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) dokonanie wpisu w księdze użytkowników,
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
f) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku;
j) wprowadzania zwierząt;
k) korzystania z boisk bez zgody animatora.

16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 14 -15 korzystania z boisk podejmuje animator, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boisk.
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks.

17. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

19. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag animatora.

21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

22. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

Łapy – 2010 ADMINISTRATOR

REGULAMIN PORZĄDKOWY

korzystania ze Stadionu Miejskiego w Łapach

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Stadion Miejski, dalej zwany Stadionem, zlokalizowany w Łapach ul. Leśnikowska 18a stanowi własność Gminy Łapy i jest administrowany przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, zwany dalej Administratorem.

2. Infrastrukturę Stadionu stanowią:

 • a. boisko trawiaste główne,

 • b. boisko trawiaste treningowe

 • c. boiska trawiaste treningowe małe

 • d. żużlowa bieżnia lekkoatletyczna

 • e. boisko do piłki plażowej

 • f. trybuny boiska głównego

 • g. budynki socjalno – biurowe oraz gospodarcze

3. Stadion jest dostępny w godzinach uzgodnionych z Administratorem.

4. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie przepisów Regulaminu.

II. UŻYTKOWNICY

Do korzystania z części sportowej Stadionu, po wcześniejszym zgłoszeniu u Administratora, uprawnione są:

 • a. Stowarzyszenia, związki sportowe, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące w części sportowej             Stadionu zajęcia lub imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym, zwane dalej Organizatorami.

 • b. Osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej, uczestniczące jako kibic lub    zawodnik w imprezie lub zajęciach organizowanych przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.

 • c. Osoby pełnoletnie korzystające z części sportowej Stadionu indywidualnie, zwane dalej Użytkownikiem                   indywidualnym.

III. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU

1. Korzystanie z części sportowej Stadionu bezwzględnie wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora i                   uzgodnienia zasad użytkowania.
2. Organizatorzy chęć korzystania ze Stadionu zgłaszają w formie pisemnej, określając termin i zakres swojej                         działalności.
3. Administrator spisuje stosowną umowę z Organizatorem i ustala harmonogram korzystania z infrastruktury Stadionu.         Umowa wraz z harmonogramem jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do części sportowej               Stadionu.
4. W przypadku Organizatorów zajęć cyklicznych, Administrator wymaga od Organizatorów aktualizacji harmonogramu

tych zajęć, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym harmonogram ma obowiązywać.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa z korzystania z części sportowej Stadionu według            następujących kryteriów:

 • a. Organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach sportowych z terenu gminy Łapy,

 • b. pozostali Organizatorzy z terenu gminy Łapy,

IV. ZASADY KORZYSTANIA – OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW, UCZESTNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW

INDYWIDUALNYCH

1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć, w szczególności za                        organizację imprez masowych.
2. Organizator zobowiązuje się do:

 • a. przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych (jeśli zachodzą           odpowiednie przesłanki),p.poż., bhp, regulaminu Stadionu, zasad korzystania z boisk i urządzeń, zapisów           umowy z Administratorem,

 • b. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć,

 • c. kontroli wejścia, tak, aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie przebywały tylko osoby  uprawnione.

 • d. utrzymania czystości na wykorzystywanym terenie,

 • e. dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów         naprawy,

 • f. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem.

3. Wszystkich korzystających z części sportowej Stadionu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zaleceń:

 • a. wszystkie urządzenia Stadionu należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • b. o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o występujących zagrożeniach         należy natychmiast powiadomić Administratora,

 • c. nie wolno wnosić na teren Stadionu oraz spożywać alkoholu a także przyjmować środków odurzających,

 • d. we wszystkich pomieszczeniach oraz przy boisku ze sztuczną nawierzchnią obowiązuje zakaz palenia tytoniu i   innych substancji,

 • e. nie wolno wnosić sztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji  żrących, noży, butelek, szklanek, kijów ani innych przedmiotów, które mogłyby być użyte jako broń,

 • f. nie wolno rozniecać ognia w jakiejkolwiek postaci,

 • g. obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Stadionu psów i innych zwierząt,

 • h. nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi parkować ich (oprócz wyznaczonych miejsc) oraz w                 jakikolwiek sposób blokować, dróg dojścia,

 • i. zabronione jest wspinanie się na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji, mury, ogrodzenia, urządzenia      oświetleniowe, pomosty itp.

 • j. nie wolno wchodzić na obszary nie udostępnione przez Administratora,

 • k. nie wolno przebywać na terenie Stadionu bez wiedzy Administratora.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wobec Organizatorów, Uczestników oraz Użytkowników indywidualnych, którzy naruszają zasady porządku prawnego,

w  tym zapisy Regulaminu, będą wszczęte czynności zmierzające do wyegzekwowania prawidłowego postępowania, z    usunięciem ze Stadionu włącznie oraz sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania administracyjnego,          karnego lub cywilnego.
2. Nagminne naruszanie Regulaminu może spowodować wydanie przez Administratora zakazu wstępu na teren                      Stadionu.
3. Za wyrządzone na Stadionie szkody, w przypadku Użytkowników indywidualnych – odpowiada osoba wyrządzająca           szkodę, w przypadku Uczestników (zawodników lub kibiców) – odpowiada Organizator.
4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznych

rozstrzygnięć.

5. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

Łapy – 2014                                                                                                                             ADMINISTRATOR

Regulamin basenów letnich w Płonce  Kościelnej

§ 1. 1. Regulamin basenów letnich w Płonce Kościelnej, zwany dalej “regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego i przyległego terenu, zwanego dalej “basenem”.
2. Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.
§ 2. 1. Basen jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność Miasta i Gminy Łapy. Zarządcą basenu jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach z siedzibą przy ul. Leśnikowskiej 18a.
3. Basen jest czynny sezonowo.
4. Zarządca zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania basenu.
§ 3. 1. Z basenu mogą korzystać osoby posiadąjące bilet wstępu albo karnet, bądź uprawnione do tego z innego tytułu.
2. Osoby stwarzające swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z basenu, bądź dla  obiektu lub urządzeń basenu, nie będą wpuszczane na jego teren.
3. Z basenu mogą korzystać osoby:
1) uczące się pływać – pod opieką prowadzącego zajęcia;
2) umiejące pływać – w grupach zorganizowanych lub indywidualnie;
3) dzieci do lat siedmiu mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 4. 1. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na basen.
2. Każdego uczestnika obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
3. Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
4. Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników wodnych.
5. Zabrania się:
1) wchodzenia na teren basenu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody w basenie, a także zaśmiecania obiektu basenu lub przyległego terenu;
3) wprowadzania zwierząt na teren obiektu basenu;
4) niszczenia urządzeń lub wyposażenia basenu;                                                                            5) siadania na barierkach podestu basenu;
6. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy, osoby przebywające w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.
§ 5. Oprócz zakazów określonych w § 4 ust. 5, osobom przebywającym na basenie nie wolno:
1) posiadać w wodzie ostrych przedmiotów, biegać po podestach basenu i skakać  z brzegów basenu                                                                                                                                             2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika wodnego oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;
3) zakłócać wypoczynku lub kąpieli innych osób, a w szczególności:
a) popychać lub wrzucać do wody inne osoby,
b) wprowadzać na teren basenu pojazdów mechanicznych lub rowerów.
§ 6. Ze względu na brak możliwości przechowywania przez zarządcę rzeczy osób korzystających z basenu, każdy korzystający z basenu zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad swoimi rzeczami we własnym zakresie.
§ 7. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie basenu muszą być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia, bądź drogi ewakuacyjnej na terenie basenu.
§ 8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
§ 9. 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w regulaminie mogą być usunięte z terenu basenu bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
2. Każdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym ratownika wodnego, kierownika lub zarządcę.                                                                                                                    3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem  ,,Ratownik”                                                                                                                              4.Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi basenu.

Numery telefonów alarmowych:
a) Pogotowie Ratunkowe 999
b) Policja 997
c) Straż Pożarna 998
d) Telefon alarmowy 112