KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PETENTÓW OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej z siedzibą w Łapach, ul. Leśnikowska 18a (REGON: 000 986 685, NIP: 966 12 83 488);
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 715 22 51 wew. 411
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka Kultury Fizycznej – na podstawie:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1515, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. 2011, Nr 45, poz. 236 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 1202z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014, poz. 715 z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 z późn. zm.).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa;
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.