„Grand Prix Bindugi” 26 września 2021 r.

Grand Prix Bindugi”

Regulamin:

Dystans: ok.8 km.
Termin: 26 września 2021 r. ( niedziela )

Miejsce: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, Stadion miejski ul. Leśnikowska 18a

Program imprez:
– godz. 11:00 11:45 otwarcie biura zawodów- budynek OKFu
– godz.12:00 START
– godz.13:00 dekoracja i zakończenie

Trasa biegu: start i okrążenie po obrzeżach stadionu; droga dojazdowa do stadionu; droga prowadząca na ”Bindugę” obok ogródków działkowych; pętla po ścieżkach Bindugi; powrót
na stadion; ponownie teren Bindugi oraz powrót na stadion.

Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.


Warunki uczestnictwa:
W biegu mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.


Zgłoszenia:
Zgłoszenie uczestnictwa w biegu odbywa się będzie poprzez zgłoszenia telefoniczne (85 7152475); osobiste (Łapy ul. Leśnikowska 18a) oraz internetowo okf1@wp.pl Zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Brak opłaty startowej.

Nagrody :
Pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i upominki.

Postanowienia końcowe:
– biegi odbywają się bez względów na pogodę
– zawodnik otrzymuje nr. startowy obwiązujący we wszystkich biegach
– protesty będą rozpatrywane bezzwłocznie


Organizator zapewnia:
– numer startowy, szatnie dla uczestników biegów;
– reportaż fotograficzny z każdej imprezy na stronie internetowej

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
– za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą
– za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach