Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej z siedzibą w Łapach, ul. Leśnikowska 18a (REGON: 000 986 685, NIP: 966 12 83 488);
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych z Panem Krzysztofem Bonisławskim poprzez e-mail: okf@okf.lapy.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka Kultury Fizycznej – na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 4. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

okf1