Narwiański Junior Triathlon Bagienny 28 lipca 2024

Regulamin

Narwiański Junior Triathlon Bagienny

28 lipca 2024 Tereny rekreacyjne w Uhowie

 

I. ORGANIZATORZY:

 • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach – główny organizator

 • Urząd Miejski w Łapach

 • Narwiański Park Narodowy

  II. CEL IMPREZY

 • Promocja aktywności ruchowej jako zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży

 • Upowszechnienie biegania, pływania oraz jazdy rowerem wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu

 • Wyłonienie najlepszego zawodnika oraz zawodniczki imprezy

 • Promowanie terenów Gminy Łapy oraz Narwiańskiego Parku Narodowego

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 • 28 lipca 2024 (niedziela) Tereny rekreacyjne w Uhowie gm. Łapy

 • godz. 9.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja oraz zapoznanie się z trasą

 • godz. 10.00 – start dziewczynek i chłopców 9-10 lat – rok urodzenia 2014 i 2015

 • godz. 11.30 – start dziewczynek i chłopców 11-12 lat – rok urodzenia 2012 i 2013

Program może ulec zmianie! W razie ewentualnych zmian, uczestnicy będą powiadamiani na bieżąco.

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dziewczynki i chłopcy 9-10 lat – rok urodzenia 2014 i 2015

– 300m rower / 1,5 minuty wioślarz / 300m bieg

 • Dziewczynki i chłopcy 11-12 lat – rok urodzenia 2012 i 2013

500m rower / 2,5 minuty wioślarz / 500m bieg

 • Do startu zostaną dopuszczone wyłącznie dzieci w prawidłowo założonych kaskach
 • Rodzic może pojawić się na linii startu/mety razem z dzieckiem, jednak jego obecność nie może mieć wpływu na wynik rywalizacji.
 • Rodzice mogą pomagać dzieciom w zejściu z roweru i przy zapięciu nóg na wioślarzu.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Narwiańskim Junior Triathlonie Bagiennym na dystansie 300m rower / 1,5 minuty wioślarz / 300m bieg może wziąć udział dziecko w wieku 9-10 lat – rok urodzenia 2014 i 2015, które zostanie zgłoszone przez rodziców/opiekunów prawnych, trenera lub nauczyciela.
 • W Narwiańskim Junior Triathlonie Bagiennym na dystansie 500m rower / 2,5 minuty wioślarz / 500m bieg może wziąć udział dziecko w wieku 11-12 lat – rok urodzenia 2012 i 2013, które zostanie zgłoszone przez rodziców/opiekunów prawnych, trenera lub nauczyciela.

Wszyscy zawodnicy startujący w Narwiańskim Junior Triathlonie Bagiennym muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna) oraz posiadanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.

OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJZGODA RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO – pobierz TUTAJ – będzie można wypełnić na miejscu

VI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE:

Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary.

Każdy zawodnik, który ukończy Narwiański Junior Triathlon Bagienny otrzyma okolicznościowy medal.

VII. ZGŁOSZENIA

 • Zapisów dokonujemy wyłącznie drogą mailową pod adresem: okf@okf.lapy.pl (należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, telefon kontaktowy ) do dnia 22.07.2024 roku.
 • Potwierdzeniem zgłoszenia jest wiadomość zwrotna.
 • Informacje: tel: 783 089 557
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy, e-mail: okf@okf.lapy.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – k.bonislawski@protonmail.com

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacja przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;

prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora oraz przez inne podmioty z nim współpracujące (organizatorzy, sponsorzy itp.) z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku zawodnika poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

IX. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Zawodnicy, rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem zawodów.

 2. Organizator zapewnia zawodnikom ubezpieczenie NNW.

 3. Uczestnicy startują wyłącznie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którzy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach.

 6. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, pandemia, epidemia, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.), nakazy lub zakazy wydane przez uprawnione organy administracji publicznej lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

 7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.