LETNIE BASENY W PŁONCE KOŚCIELNEJ

Baseny Letnie w Płonce Kościelnej otwarte są w sezonie letnim.

Do dyspozycji mieszkańców są dwa baseny:

  • większy o wymiarach 25×12,5 m,
  • oraz mniejszy o wymiarach 10×5 m.

To znakomite miejsce do spędzenia wolnego czasu, rozrywki i poprawy zdrowia fizycznego dla całej rodziny!

Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwają wykwalifikowani ratownicy wodni.

Obiekt czynny jest w sezonie letnim przez cały tydzień w godzinach 11:00-19:00.

Cennik biletów:
1) dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia:

  • bilet jednorazowy dzienny – 5 zł;
  • karnet miesięczny – 35 zł;

2) dorośli:

  • bilet jednorazowy dzienny – 8 zł;
  • karnet miesięczny – 80 zł;

3) bilet rodzinny dzienny:

  • uprawnia do korzystania przez 1 lub 2 osoby dorosłe z dzieckiem lub dziećmi – 5 zł od osoby;

Istnieje również możliwość zakupu karnetów miesięcznych.

Szczegóły korzystania z basenów znajdują się w Regulaminie obiektu.

Regulamin basenów letnich w Płonce Kościelnej

§ 1

1. Regulamin basenów letnich w Płonce Kościelnej, zwany dalej “regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego i przyległego terenu, zwanego dalej “basenem”.
2. Ka
żda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.


§ 2

1. Basen jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność Miasta i Gminy Łapy. Zarządcą basenu jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach z siedzibą przy ul. Leśnikowskiej 18a.
3. Basen jest czynny sezonowo.
4. Zarz
ądca zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania basenu.


§ 3

1. Z basenu mogą korzystać osoby posiadąjące bilet wstępu albo karnet, bądź uprawnione do tego z innego tytułu.
2. Osoby stwarzaj
ące swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z basenu, bądź dla  obiektu lub urządzeń basenu, nie będą wpuszczane na jego teren.
3. Z basenu mog
ą korzystać osoby:
1) ucz
ące się pływać – pod opieką prowadzącego zajęcia;
2) umiej
ące pływać – w grupach zorganizowanych lub indywidualnie;
3) dzieci do lat siedmiu mog
ą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.


§ 4

1. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na basen.
2. Ka
żdego uczestnika obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
3. Na basenie obowi
ązuje noszenie stroju kąpielowego.
4. Wszystkie osoby korzystaj
ące z basenu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników wodnych.
5. Zabrania si
ę:
1) wchodzenia na teren basenu w stanie wskazuj
ącym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) palenia tytoniu, spo
żywania alkoholu, zanieczyszczania wody w basenie, a także zaśmiecania obiektu basenu lub przyległego terenu;
3) wprowadzania zwierz
ąt na teren obiektu basenu;
4) niszczenia urz
ądzeń lub wyposażenia basenu;

5) siadania na barierkach podestu basenu;
6. Na pol
ecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy, osoby przebywające w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.


§ 5

Oprócz zakazów określonych w § 4 ust. 5, osobom przebywającym na basenie nie wolno:
1) posiada
ć w wodzie ostrych przedmiotów, biegać po podestach basenu i skakać  z brzegów basenu

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika wodnego oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;
3) zak
łócać wypoczynku lub kąpieli innych osób, a w szczególności:
a) popycha
ć lub wrzucać do wody inne osoby,
b) wprowadza
ć na teren basenu pojazdów mechanicznych lub rowerów.


§ 6

Ze względu na brak możliwości przechowywania przez zarządcę rzeczy osób korzystających z basenu, każdy korzystający z basenu zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad swoimi rzeczami we własnym zakresie.


§ 7

Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie basenu muszą być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia, bądź drogi ewakuacyjnej na terenie basenu.


§ 8

Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.


§ 9

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w regulaminie mogą być usunięte z terenu basenu bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
2. Ka
żdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym ratownika wodnego, kierownika lub zarządcę.

3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem  ,,Ratownik”

4.Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi basenu.

Numery telefonów alarmowych:
a) Pogotowie Ratunkowe 999
b) Policja 997
c) Stra
ż Pożarna 998
d) Telefon alarmowy 11
2

OFERTA SPORTOWA

OBIEKTY SPORTOWE

PARTNERZY OKF