Sobótka 2021 – zapraszamy na turniej siatkówki plażowej

Podczas organizowanej “Sobótki 2021” na Terenach Rekreacyjnych nad rzeką Narew w Uhowie,  zorganizujemy turniej siatkówki plażowej. Turniej odbędzie się 19 czerwca. Początek o godzinie 16:00.

Szczegóły znajdują się w regulaminie. Zapraszamy do zgłaszania zespołów!

 

Regulamin

Turnieju Siatkówki – Sobótka 19.06.2021 r.

  1. Organizator: Dom Kultury w Łapach, Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
  2. Cel: Popularyzacja siatkówki plażowej zachęcenie do aktywnego wypoczynku
  3. Miejsce: Tereny Rekreacyjne nad rzeką Narew w Uhowie
  4. Termin: 19 czerwca 2021 r., godzina 16:00
  5. Uczestnictwo:
  • Turnieju Mini Siatkówki Plażowej: uczniowie szkół podstawowych, chłopcy i dziewczęta, tworząc zespoły dwuosobowe,
  • Amatorski Turniej Siatkówki: uczniowie szkół średnich i dorośli, tworzący zespoły dwuosobowe.

Turniej rozegrany zostanie z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą mailowo na adres okf1@wp.pl do dn. 15 czerwca 2021 r.

W mailu należy podać imię, nazwisko zawodników lub zawodniczek tworzących zespół.  Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna do udziału w turnieju. Udział w turnieju jest bezpłatny.

  1. System rozgrywek: System rozgrywek ustala organizator – w zależności od liczby zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji przepisów gry i dostosowanie ich do wieku zawodników oraz liczby startujących drużyn.

  1. Nagrody: Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zespołów w każdej kategorii.
  2. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Dom Kultury w Łapach i Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.)

Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów.

Osoby niepełnoletnie startujące w turnieju muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.