Wyjazdy na basen do Wysokiego Mazowieckiego

basen wyjazdy plakat

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się na wyjazdy na basen do Wysokiego Mazowieckiego. Koszt miesięcznego karnetu na październik (4 wyjazdy) to 100 zł.

Żeby znaleźć się na liście uczestników, należy dokonać opłaty W BIURZE OKF NA UL. LEŚNIKOWSKIEJ 18a DO KOŃCA WRZEŚNIA. NA MIEJSCU KAŻDY, KTO DOKONA OPŁATY, OTRZYMA KARNET I ZAPOZNA SIĘ Z REGULAMINEM.

NIE PROWADZIMY ZAPISÓW TELEFONICZNYCH.


Regulamin

Organizacji wyjazdów na pływalnię

  1. Organizator

Organizatorem jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
2 .  Cel:
Celem zajęć jest upowszechnienie aktywności fizycznej, wśród
mieszkańców miasta i  gminy   oraz zagospodarowanie czasu wolnego
3.Termin i miejsce:
Wyjazdy organizowane są w okresie od października do kwietnia każdego roku – jeden raz tygodniowo
4.  Prawo udziału
Prawo udziału w wyjazdach mają wszyscy chętni, którzy spełnią następujący warunki:

  • W określonym informacją publiczną czasie zgłoszą chęć udziału,
  • Nieletni mogą uczestniczyć w wyjazdach pod warunkiem opieki osoby dorosłej,
  • Wniosą stosowne opłaty, które określone są każdego roku oddzielnie w zależności od wynegocjowanych cen korzystania ze środka transportu oraz  z   pływalni,
  • Wpłat należy dokonać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który dokonywana jest opłata, np. za wyjazdy w październiku, opłaty należy dokonać do końca września,
  • Bezwzględnie podporządkują się ogólnie przyjętym zasadom dobrego wychowania a w szczególności; nie będą w stanie po użyciu alkoholu oraz  będą przestrzegać regulaminu korzystania z pływalni.

5. Zasady i przebieg zajęć
1).  Uczestnicy przychodzą na wyznaczone miejsce spotkania w określonym czasie. Spóźnienie może spowodować utratę wpłaconej kwoty za przejazd,
2). Korzystający z wyjazdów na basen zobowiązany jest wykupić miesięczny karnet w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach, niewykorzystane wyjazdy nie przenoszą się na inne terminy ani nie podlegają zwrotowi gotówki. Każdy z uczestników, w razie niemożności uczestniczenia w planowanym wyjeździe może przenieść prawo wyjazdu na inną osobę przekazując jej swój karnet,
3) Po wejściu na pływalnię każdy z uczestników dowolnie dysponuje swoim czasem przez okres 1 godziny.
4).W trakcie wyjazdu oraz pobytu na pływalni uczestnicy są objęci grupowym ubezpieczeniem oraz bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom osób reprezentujących organizatora.
Wszelkie urazy powstałe podczas podróży oraz pobytu należy bezzwłocznie zgłosić Organizatorowi.
6.  Zakazy
–  bezwzględnie zabrania się:
– spożywania alkoholu w trakcie podróży oraz na pływalni,
– łamania regulaminu pływalni oraz niniejszego regulaminu.
Nie zastosowanie się do w/w może skutkować zakazem wyjazdów organizowanych przez OKF Łapy.