XIV Narwiański Triathlon Bagienny 28 lipca 2024 – ruszają zapisy

XIV NARWIAŃSKI TRIATHLON BAGIENNY

Uhowo 2024

REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR ORAZ PARTNERZY

 • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach – główny organizator

 • Urząd Miejski w Łapach

 • Narwiański Park Narodowy

 • Województwo Podlaskie

§ 2 PATRONAT

 • Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

 • Narwiański Park Narodowy

 • Województwo Podlaskie

§ 3 CEL IMPREZY

 • Promocja aktywności ruchowej jako zdrowego stylu życia,

 • Wyłonienie najlepszego zawodnika oraz zawodniczki imprezy

 • Promowanie terenów Gminy Łapy oraz Narwiańskiego Parku Narodowego

§ 4 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 • 28 lipca 2024 (niedziela) godz. 13.00 (start) Tereny rekreacyjne w Uhowie gm. Łapy

 • godz.10.00 – otwarcie biura zawodów , rejestracja oraz zapoznanie się z trasą

§ 5 ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zapisów dokonujemy wyłącznie drogą mailową pod adresem: okf@okf.lapy.pl (należy podać nr telefonu kontaktowy) do dnia 19.07.2024 roku. Potwierdzeniem złoszenia jest wiadomość zwrotna.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2 . Opłata startowa wynosi 50 zł. której należy dokonać przed startem w biurze zawodów.

§ 6 UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty. W zawodach mogą brać udział wszyscy, zarówno amatorzy jak i zawodnicy/czki zrzeszeni w klubach sportowych jednakże muszą mieć ukończone 18-sty rok życia

 2. Każdy uczestnik przed startem w zawodach, musi osobiście wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia lub przedstawić dokument lekarski.

 3. Uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność;

 1. Każdy uczestnik stawia się do zawodów z własnym rowerem oraz kaskiem, którego używanie jest obowiązkowe w czasie jazdy na rowerze

 2. Organizator ustala limit zawodników biorących udział w zawodach, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 7 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

1. Rywalizacja będzie przebiegała jednocześnie w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni

2. Zawodnicy i zawodniczki zebrani na Terenach rekreacyjnych w Uhowie od godz. 10.00 będą

mogli dokonać rejestracji uczestnictwa w Biurze Zawodów, odebrać nr startowy oraz zapoznać się z trasą triathlonu.

3. Start nastąpi o godzinie 13.00 i wyznaczony został na Terenach rekreacyjnych w Uhowie

I etap – jazda rowerem dł. ok.15 km start – plaża, ul. Surażska,Spokojna i Polna (asfalt) – leśne ścieżki – szosa (Borowskie Żaki, Olki – Uhowo – asfalt), wg mapki

II etap – spływ kajakowy dł. ok. 4.0 km. po odstawieniu roweru zawodnik zakłada kamizelkę-( kapok )w ten sposób, aby nr startowy był widoczny, zajmuje jeden z kajaków ustawionych na brzegu rzeki (plaża) i kieruje się z jej prądem do wyznaczonego punktu oznaczonego pływającą boją, okrąża ją i wraca „pod prąd”, mija miejsce plaży płynie do oznaczonej drugiej boi okrąża ją i wraca na plażę w wyznaczonym miejscu

III etap – bieg przełajowy dł. ok. 6km – po odstawieniu kajaka zawodnik rozpoczyna bieg przełajowy kierując się tą samą trasą jak jazda rowerem (ul. Surażska, Spokojna i Polna – asfalt, ścieżki leśne, (tylko w części te z trasy rowerowej, oraz ul. Spokojną, Cichą dobiega do plaży gdzie umiejscowiona zostanie meta

Uwaga: trasa rowerowa i biegowa mogą być zmodyfikowana

§ 8 DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawodnik zostanie wykluczony, gdy:

 • Nie wypełni formularza startowego,

 • Nie uiści opłaty startowej,

 • Nie posiada potrzebnego do startu sprzętu ( roweru, kasku)

 • Gdy będzie podejrzenie, iż zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych

środków odurzających.

Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, gdy:

 • Spóźni się na swój start,

 • Nie ukończy obowiązkowych konkurencji,

 • Nastąpi próba oszustwa w postaci skrócenia dystansu, bądź wykorzysta inny środek transportu niż przewiduje to organizator

 • Będzie powodował zagrożenie dla zdrowia innych zawodników, organizatorów oraz kibiców,

 • Nie będzie przestrzegał zasad fair play,

Uwaga: Zawodnik wycofując się z zawodów z jakiegokolwiek powodu winien niezwłocznie powiadomić o tym organizatora lub sędziego.

Zawodnik może być wykluczony z rywalizacji przez organizatora jeżeli jego strata na trasie do prowadzącego przekroczy 30 min.

§ 9 PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu udziału w wyścigu.

§ 10 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Zawodnicy biorący udział w imprezie otrzymują: opiekę lekarską, ubezpieczenie, napoje, ciepły posiłek po zawodach, ponadto czołowi zawodnicy i zawodniczki otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.

§ 11 UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby towarzyszące podczas zawodów;

 2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;

 3. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem złożonym na oświadczeniu przed startem

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.

 6. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w zawodach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia oraz na czas zawodów ubezpieczyli się od następstw NW.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów, za wyjątkiem rowerów wprowadzonych do strefy zmian zgodnie z regulaminem zawodów;

§ 12 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, jak również do wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.

 2. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 3. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione.

 4. Zgłoszenie się do zawodów jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia jak również upublicznianie jego wizerunku na stronach OKF