Zobacz grafik zajęć na siłowni. Ruszyły zapisy!

Przedstawiamy państwu grafik organizowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach zajęć sportowych na siłowni oraz aerobiku.
Wszystko pod okiem instruktora.
Startujemy 20 listopada ( piątek ).
Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja: -telefoniczna ( 535 917 050 )
-mailowa ( okf1@wp.pl )
-Messenger lub osobiście w recepcji.
Aktywność będzie prowadzona z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego:
– 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć oraz grupami korzystającymi z obiektu sportowego,
– wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcja sprzętu,
– limity wejść (10 m2 na osobę),
– odpowiedni dystans między sprzętem oraz pomiędzy trenującymi,
– obowiązkowa rezerwacja miejsc,
O przestrzeganiu zaleceń sanitarnych dodatkowo przypominać będą specjalne oznaczenia w obiekcie oraz pracownicy.
Pamiętaj
👉zajęcia sportowe na siłowni wyłącznie z własnym ręcznikiem – w innym przypadku nie wpuszczamy na zajęcia,
👉o zachowywaniu dwumetrowego dystansu i częstej dezynfekcji rąk, jak i sprzętu,
👉ćwiczymy bez maseczek ,
👉o przestrzeganiu obowiązujących regulaminów – w przeciwnym razie instruktorzy będą wypraszać z zajęć
Prosimy o zapoznanie się z regulaminami zajęć na siłowni oraz aerobiku.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach

z dnia 17 listopada 2020 roku

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AEROBIKU NA SIŁOWNI MIEJSKIEJ W ŁAPACH

1. Każdy Uczestnik ćwiczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu porządkowego siłowni.

2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba (klient) korzystająca z usług Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach, która nabyła kartę klienta siłowni miejskiej.

3. Organizatorem jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach (dalej także: OKF)

4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach aerobiku na własną odpowiedzialność.

5. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Organizatora jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

6. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji Uczestnik, powinien poinformować o tym Instruktora, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach przedstawić zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

7. Kobiety w ciąży powinny uczestniczyć w zajęciach ze szczególną ostrożnością, zalecane jest poinformowanie instruktora o tym fakcie, w celu doboru odpowiedniego treningu.

8. Uczestnicy zajęć aerobiku uiszczają opłatę za zajęcia w kasie i nabywają kartę klienta u Organizatora, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Na poszczególne godziny i terminy zajęć obowiązuje rezerwacja telefoniczna ( tel: 535 917 050 ) Podczas zajęć obowiązują limity osób. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć.

11. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć są obowiązani do przebrania się w strój sportowy oraz zmiany obuwia i pozostawienia rzeczy przyniesionych do siłowni miejskiej w szafkach w szatni.

12. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe) administrator nie ponosi odpowiedzialności.

13. Wstęp na salę jest możliwy tylko w stroju sportowym i czystym obuwiu sportowym.

14. Instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć, gdy swoim zachowaniem przeszkadza innym Uczestnikom lub nie stosuje się do poleceń Instruktora.

15. Podczas zajęć Klienci zobowiązani są do korzystania z własnego ręcznika w celu położenia go na macie. Obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy oraz korzystanie z telefonu komórkowego.

16. Zabrania się uczestnikom przynoszenia na salę, na której prowadzone są zajęcia, rzeczy nie przeznaczonych do treningu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny oraz w sytuacji, kiedy liczba Uczestników nie będzie przekraczać 2 osób.

18. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo uczestnika i innych ćwiczących.

19. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach, oraz odłożenia sprzętu sportowego na swoje miejsce.

20. W trakcie trwania zajęć oraz pobytu w sali gimnastycznej uczestnicy są objęci grupowym ubezpieczeniem.

21. Zabrania się przekazywania karnetu klienta innej osobie w calu uczestnictwa przez nią w zajęciach aerobiku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach

z dnia 17 listopada 2020 roku

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH SPORTOWYCH NA SIŁOWNI MIEJSKIEJ W ŁAPACH

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, dostępnym w internecie (www.okf.lapy.pl) i na Facebooku. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne w godzinach otwarcia obiektu siłowni: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 21:00; w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 16:00.
2. Zabrania się przebywania na terenie siłowni poza wyznaczonymi godzinami otwarcia i poza godzinami zajęć, na które dokonywana była rezerwacja przez uczestnika zajęć.
3. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach na siłowni jest obowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu, regulaminu porządkowego siłowni i podporządkowania się jego zapisom, a także poleceniom obsługi.
4. Siłownia jest przeznaczona do prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjno-sportowych.
5. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych kierownictwo obiektu ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.
6. Grupy zorganizowane zobowiązane są zgłosić się do administracji i uzgodnić warunki korzystania z siłowni.
7. Wstęp na zajęcia sportowe odbywa się po wykupieniu biletu jednorazowego lub karnetu miesięcznego wg obowiązującego cennika.
8. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora siłowni.
9. Każda osoba korzystająca z urządzeń i sprzętu sportowego podczas zajęć zostanie zapoznana z ich obsługą i użytkowaniem oraz zobligowana do ich bezwzględnego przestrzegania.
10. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie po wcześniejszym zgłoszeniu się do instruktora mogą korzystać z jego pomocy w trakcie wykonywania ćwiczeń.
11.Każdy uczestnik zajęć sportowych na siłowni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
12. Każdy uczestnik zajęć sportowych na siłowni powinien zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny uczestniczyć w zajęciach na siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
13. W zajęciach sportowych na siłowni mogą brać udział osoby:
a. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
b. które ukończyły 13 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów,
c. w zajęciach sportowych na siłowni nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły 13 lat.
14. Podczas zajęć sportowych na siłowni należy przebywać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.). Ze względów higienicznych wskazane jest korzystanie z ręcznika.
15. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni siłowni.
16. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe) administrator siłowni nie ponosi odpowiedzialności.
17. Administrator obiektu lub instruktor siłowni może czasowo ograniczyć wstęp na siłownię ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób ćwiczących.
18. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić instruktora .
19. Zabronione jest wszelkie zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników zajęć, jak również:
a. przebierania się poza szatnią,
b. wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
c. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
d. palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych, używanie otwartego ognia,
e. żucie gumy i spożywanie pokarmów,
f. wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
g. zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni,
h. niszczenie urządzeń i wyposażenia siłowni,
i. wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację,
j. hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym na terenie siłowni,
k. wchodzenie na konstrukcję przyrządów do ćwiczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
l. ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (toreb, butelek, itp),
m. wykonywanie ćwiczeń siłowych bez rozgrzewki,
n. ćwiczenie z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
o. korzystania ze sprzętu sportowego, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody instruktora siłowni,
p. korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
q. wykonywania ćwiczeń siłowych i treningu z dużymi obciążeniami, bez asekuracji instruktora lub osób współćwiczących,
r. gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach urządzeń,
s. wkładania kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów,
t. zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi,
u. ćwiczeń przy użyciu stojaków do sztangi ustawionych na różnych wysokościach,
v. wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
w. prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownika obiektu.
20. Uczestnicy zajęć sportowych na siłowni zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
21. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktora siłowni lub kierownika obiektu.
22.Na terenie siłowni nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić insturktora.
23. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek, stwarzające zagrożenie dla innych osób, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
24. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
25. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w czasie uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
27. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do administracji obiektu.