Oferta pracy na stanowisku animatora sportu na Orliku w Łapach

Oferta pracy na stanowisko animatora sportu w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach na kompleksie boisk Orlik 2012 przy ul. Żwirki i Wigury w 2018 roku


Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 9 miesięcy (marzec – listopad) 2018 r. na przestrzeni 138 godz. w stosunku miesięcznym, wyłącznie po otrzymaniu dodatkowych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach w/w liczby godzin pracy zakładamy możliwość zatrudnienia dwóch animatorów.
Godziny pracy – popołudniowe -wieczorne – w tym soboty i niedziele, wg uzgodnień i koncepcji pracy w poszczególnych miesiącach.

Niezbędne wymagania

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności trenera – animatora,
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora lub trenera,  albo nauczyciela wychowania fizycznego.

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w charakterze animatora sportu w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Członkostwo w klubach i organizacjach sportowych.

Zakres wykonywanych zadań

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej, poprzez profesjonalną ofertę zajęć sportowo- rekreacyjnych
 • Organizacja imprez i rozgrywek sportowych,
 • Współpraca z nauczycielami placówek oświatowych z terenu gminy w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych
 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie kompleksu Orlik
 • Rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Łapach tj. proponowany zakres zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • Kopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć, tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji instruktora lub trenera, bądź nauczyciela wychowania fizycznego
 • Inne kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • Oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach w godzinach pracy (poniedziałek – piątek godzina 7.30 – 15.30) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy: Animator Moje Boisko Orlik 2012 w Łapach”.
Termin składania ofert do dnia 9 lutego 2018 r. do godziny 12:00. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Dostarczone dokumenty nie będą zwracane. Więcej informacji bezpośrednio w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach ul. Leśnikowska 18a – stadion, bądź telefonicznie -85 715 24 75.

p.o. dyrektora OKF

Grzegorz Niwiński