XXII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego /Łapy/ 27 kwietnia 2024 (sobota)

REGULAMIN

XXII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego

Łapy 27 kwietnia 2024 (sobota)

I. Organizator

 • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

II. Patronat honorowy

 • Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

III. Cele

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych jako swoistego leku na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej
 • Integracja sportowców
 • Pamięć o wybitnym obywatelu Łap, paraolimpijczyku – Waldemarze Kikolskim
 • Promocja Gminy Łapy

IV. Termin i miejsce

 • Bieg główny odbędzie się 27 kwietnia 2024 roku w Łapach o godz. 13:00
 • Start i metę Biegu wyznaczono na Stadionie Miejskim przy ul. Leśnikowskiej 18a.
 • Trasa prowadzi ulicami miasta.
 • Bieg odbędzie się na dystansie ok. 5km (1 okrążenie).
 • Trasa Biegu będzie przebiegać drogami asfaltowymi. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej www.okf.lapy.pl
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia Startu i Mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
 • Wyniki biegu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.okf.lapy.pl

V. Program imprezy

 • godz. 11:00 Otwarcie biura zawodów

 • godz. 12:20 Rozgrzewka

 • godz. 13:00 START GŁÓWNY: BIEG (ok. 5 km)/ kategoria OPEN, niedowidzący, niewidomi, niepełnosprawni (widoczna niesprawność ruchowa)

 • godz. 14:00 Dekoracje

VI. Biuro zawodów

 • 27.04.2024 r. (Sobota) od godziny 11:00 do godziny 12:30
 • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach. ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy-Stadion Miejski im. Waldemar Kikolskiego
 • Kierownik biura: Przemysław Jaroszewski tel: 783 089 557

VII. Koszty uczestnictwa/ pakiet startowy

 • Opłata startowa – 50,00 zł.
 • Opłatę startową dokonujemy w Biurze Zawadów w dniu biegu.
 • Z opłaty zwolnieni są zawodnicy startujący z kategoriami niepełnoprawności przewidzianymi przez organizatora ponadto organizator oferuje przewodnikom osób niepełnosprawnych rekompensatę w postaci bonów o wartości 150,00 zł
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in. : numer startowy, agrafki, gadżety promocyjne, napój, batonik, ciepły posiłek regeneracyjny.
 • Odbiór pakietów startowych w godzinach:11:00 – 12:30 w biurze zawodów.

VIII. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa w zawodach

 • Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres okf@okf.lapy.pl w dniach: 30.03.2024 r.– 19.04.2024 r. . Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotna wiadomość.
 • W zgłoszeniu podajemy imię, nazwisko, numer telefonu oraz przynależność klubową lub miejscowość.
 • Kolejnym warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym jest ukończenie 16-ego roku życia, posiadanie aktualnego badania lekarskiego bądź złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w Biegu (w Biurze Zawodów), jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 • Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
 • Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu.
 • Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 • Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Uczestnicy Biegu znajdujący się na wyznaczonej trasie mają obowiązek kategorycznego przestrzegania poleceń funkcjonariuszy policji i służb porządkowych pod groźbą dyskwalifikacji Uczestnik musi okazać swój dowód tożsamości w celu weryfikacji danych. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

XIX. Klasyfikacje i nagrody

 • Zwycięzcy biegu głównego w kategorii kobiet i mężczyzn (miejsca I-VI) otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe (w postaci bonów) o wartości:

I m – 500 , II m – 400 , III m- 300 , IV m – 250zł, V m- 200 zł, VI m – 150

 • Zwycięzcy w biegu głównym w kategorii niedowidzący, niewidomi, niepełnosprawni (widoczna niesprawność ruchowa) za miejsca I-III otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe (w postaci bonów): I m- 300 zł , II m- 250 zł, III m-200 zł

X. Uwagi końcowe

1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż zawodnicy (zawodniczki) w trakcie biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

5. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.okf.lapy.pl.

8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.