Projekt zagospodarowania kompleksu sportowego: Stadion Miejski w Łapach.

Wariant nr 1

Właściwe zaprojektowanie przestrzeni kompleksu sportowego jest kluczowe, by nie tylko zachwycał estetyką i był zgodny z panującymi trendami, ale również dawał komfort i był funkcjonalny. Dlatego też, by stworzyć miejsce idealne do uprawiania sportu i rekreacji prace nad projektem powinny przebiegać wieloetapowo.

Pierwszym etap to projekt koncepcyjny, czyli skonfrontowanie oczekiwań mieszkańców z możliwościami technicznymi i lokalizacyjnymi działki.

Aby przejść do kolejnego etapu projektowania, należy zaakceptować projekt koncepcyjny.

Aby nie narażać jednostki na niepotrzebne koszty przy tworzenia projektu koncepcyjnego, chcielibyśmy aby włączyli się Państwo w konsultacje nad zagospodarowaniem terenu stadionu, przedstawili swoje uwagi i propozycje.

Dlatego przedstawiamy wstępną, roboczą propozycje, która stanowi punkt wyjścia do dalszych dyskusji nad zagospodarowaniem działki.

Wszelkie uwagi spiszemy i postaramy się uwzględnić przy tworzeniu projektu koncepcyjnego. Tak aby stworzyć miejsce idealne do uprawiania sportu i rekreacji.

Program modernizacji Stadionu Miejskiego to plan wieloletni, składający się z kilku etapów. W pierwszej kolejności planowane są prace związane z przebudową infrastruktury lekkoatletycznej. Kolejny etap to przebudowa kortów tenisowych.

Prosilibyśmy Państwa o wniesienie sugestii czy zastrzeżeń do 23 września 2021 r.

Projekt zagospodarowania kompleksu sportowego.


Obiekt: Stadion Miejski w Łapach, ul. Leśnikowska 18a

I. Istniejący stan zagospodarowania działki


Działka nr ewid. 1864 zabudowana jest – w obrębie opracowania – budynkami Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach którymi są:

 • parterowy budynek biurowy wraz z dwiema szatniami sportowo-piłkarskimi oraz warsztatem i kotłownią,

 • murowany magazyn,

 • trzy garaże blaszaki,

 • kasa przy głównym wejściu

 • studnia głębinowa


Zagospodarowanie działki stanowi:

 • Stadion Lekkoatletyczny, który posiada płytę główną boiska z naturalną trawą (100 x 64 m) oraz żużlową bieżnię ośmiotorową ( nawierzchnia nie spełnia obowiązujących obecnie standardów użytkowych i bezpieczeństwa ),

 • bieżnia do krótkich dystansów,
 • miejsce do zawodów pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, ( obecnie zlikwidowane )
 • skocznia skoków w dal (obecnie zlikwidowane )
 • boczne boisko z naturalną trawą ( 100 x 60 ) do gry w piłkę nożną
 • 2 korty do tenisa ziemnego z nawierzchnią asfaltową, ( stan dostateczny )
 • boisko do siatkówki plażowej plus trybuny przenośne na 25 osób
 • asfaltowe boisko do koszykówki w stanie dostatecznym ( nawierzchni nie spełnia obowiązujących obecnie standardów użytkowych i bezpieczeństwa )
 • trybuny przenośne na 500 osób ( nie zadaszone)
 • część utwardzonej nawierzchni asfaltowej stanowi wewnętrzną drogę pożarową,
  Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną – w obrębie opracowania – stanowi:
 • sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
 • system nawodnienia głównej płyty boiska,
 • linia wewnętrznego oświetlenia terenu.W obrębie płyty boiska bocznego, kortów oraz boiska do siatkówki znajdują się studnie chłonne, zbierające wody opadowe z przyległego terenu. Studnie te nie są połączone z system kanalizacji deszczowej.

II. Propozycja zagospodarowania działki

1. Roboty budowlane przebudowy stadionu obejmujące między innymi:


– przebudowę ośmiotorowej bieżni na 4 torową okrężną o długości 400 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z budową niezbędnej kanalizacji deszczowej (odwodnienia liniowego),
– przebudowę ośmiotorowej bieżni prostej na 6 torową o długości ok. 133 m o nawierzchni poliuretanowej (przedłużenie odcinka bieżni okrągłej),
– przebudowę istniejącej i budowie nowej infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy i budowy nowego oświetlenia stadionu lekkoatletycznego (instalacja doziemna, maszty oświetleniowe) oraz przebudowie istniejącej i budowie nowej instalacji kanalizacji deszczowej.

– przebudowa boiska bocznego do piłki nożnej z trawą syntetyczną i oświetleniem, o wymiarach 100m x 60 m

– przebudowa 2 kortów tenisowych z nawierzchnią syntetyczną i oświetleniem;

– przebudowa boiska do koszykówki, z nawierzchnią tartanową, o wymiarach 28×15 m;

2. Roboty budowlane rozbudowy stadionu obejmujące miedzy innymi:

– budowę trybun zadaszonych,

– budową zeskoku do skoczni do skoku w dal i trójskoku,
– budowę skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni poliuretanowej,
– budowę nowej rzutni do rzutu oszczepem,
– budowę nowej rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
– budowę nowej skoczni do skoku o tyczce,

– montaż piłko chwytów na boiskach piłkarskich, kortach tenisowych, boisku do koszykówki i siatkówki
– zakup oraz montażu obiektów małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci),

budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego: ciąg pieszo-jezdny, chodniki jako dojścia do obiektów sportowych.

– dobudowa ogrodzenia,
– budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem drenażu boisk ,

– budowa boiska do siatkówki plażowej

– budowa parkingu wewnętrznego,

– mini golf,

– nasadzenia dodatkowej roślinności,

3. Wyposażenie techniczne w urządzenia i sprzęt do organizacji zawodów w konkurencjach lekkoatletycznych.

Przed odbiorem robót Wykonawca w terminie umownym uzyska Świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

4. W ZALEŻNOŚCI OD ZAINTERESOWANIA:

 • hala widowiskowo-sportowa kryta, z nawierzchnią parkietową o wymiarach 26×45 m, wysokości 8 m z zapleczem, trybunami, siłownią i salą do sportów walkimuszą państwo wiedzieć, że w naszej gminie jest jedna pełnowymiarowa hala sportowa należąca do Powiatu Białostockiego mieszcząca się przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach ulica Władysława Sikorskiego 68
 • lodowisko sztuczne otwarte lub zakryte


Przed odbiorem robót Wykonawca w terminie umownym uzyska Świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

                                                                                                                                                                                                   Sporządził:

Przemysław Jaroszewski

W razie pytań jestem do dyspozycji:

Przemysław Jaroszewski, tel : 783 089 557, e-mail: okf1@wp.pl

Wariant nr 2