Oferta pracy na stanowisku: Instruktor sportu w sekcji organizacji imprez

Dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Instruktor sportu w sekcji organizacji imprez w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę, pełny etat.

Określenie stanowiskastanowisko pracy Instruktor sportu w sekcji organizacji imprez

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych

– Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej, poprzez profesjonalną ofertę zajęć sportowo- rekreacyjnych

– Organizacja imprez i rozgrywek sportowych,

– Współpraca z nauczycielami placówek oświatowych z terenu gminy w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych

– Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów sportowych Ośrodka Kultury Fizycznej

– Rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji.

  1. Niezbędne wymagania

– Wykształcenie min. średnie,

– Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora lub trenera

– Kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

– Otwartość w komunikowaniu się,

– Odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

– Dyspozycyjność,

– Umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,

– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

– Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

– Nieposzlakowana opinia.

  1. Wymagania dodatkowe

– Doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwaniu środków z programów rządowych, ministerialnych lub unijnych,

Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
umiejętność prowadzenia prac biurowych,

– Organizowanie zajęć, spotkań kulturalnych, rekreacyjnych, organizowanie imprez,
– Umiejętność współpracy ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, klubami
– Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
– Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.

  1. Wymagane dokumenty

– List motywacyjny i CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Łapach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie innych danych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, do realizacji postępowania rekrutacyjnego.”,

– Kwestionariusz osobowy,

– Kopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć, tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji instruktora lub trenera,

– Inne kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

– Oświadczenie o niekaralności,

– Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

– Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

  1. Terminy i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach w godzinach pracy (poniedziałek – piątek godzina 7.30 – 15.30) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy instruktor sportu w sekcji organizacji imprez w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach”

Termin składania ofert: do dnia 17.02.2020 r. do godziny 15.00. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Dostarczone dokumenty nie będą zwracane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji bezpośrednio w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach ul. Leśnikowska 18a – stadion, bądź telefonicznie 85 715 24 75.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Kwestionariusz osobowy kandydata